الإعــلام الآلي والرياضيــات يشتمل على جميع مبادئ الإعلام الآلي والرياضيــات

إضافة رد
قديم 29-04-2009, 10:47 PM
  #1
achraf.mouni
مشرف قسم
الكمبيوتر وتطوير المواقع والانترنت
مشرف قسم
الرياضيات والإعلام الآلي
 الصورة الرمزية achraf.mouni
 
تاريخ التسجيل: 08-09-2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 2,439
achraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداع
Flash Projet de la snake+.....


Projet de la snake


snake en C

كود PHP:
                 Snake Game
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<graphics.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<time.h>
#include<string.h>
class Snake
{
 
int p1,p2,v1,v2,v3,e1,e2,prev,now,n,colr,dsp,cnt,dly,m;
 
int stp,egGen;
 
int xr,yr;
 
void caught();
 public:
  
long scr;
 
int strtX,strtY,endX,endY;
 
int pos[100][2];
 
void show();
 
void init();
 
void egg();
 
void transpose();
 
void gnrtCond();
 
void gnrtUnCond();
 
void check();
 
void checkEgg();
 
void move();
 
void chngDir();
 
void sndEt();
 
void sndCgt();
 
int test();
 
void score();
 
Snake();
 
Snake(Snake*);
 ~
Snake();
 };
Snake::Snake()
 {
 }
Snake::~Snake()
{
}
void Snake::checkEgg()
{
 if((
e1 == p1) && (e2 == p2))
 {
sndEt();
  
egg();
  
dly--;
  
score();
  
n++;
  }
}
void Snake::sndEt()
{
nosound();
 
sound(2500);
 
delay(2);
 
nosound();
}
void Snake::sndCgt()
{
nosound();
 for(
int x=1000;x>0;x--)
 {
sound(x);
  
delay(1);
  }
 
nosound();
}
void Snake::score()
char *p;
  
ltoa(scr,p,10);
  
settextstyle(8,0,1);
  
setcolor(0);
  
outtextxy(585,40,p);
  if(
egGen != 1){
  
scr scr dly 10;
  }
  
ltoa(scr,p,10);
  
setcolor(10);
  
outtextxy(585,40,p);
}
void Snake::gnrtCond()
{if(
367)
 {if(
now == && (prev != && prev != 2))
  {
pos[0][0] = p1;
   
pos[0][1] = p2 dsp;
   
prev now;
   }
  if(
now == && (prev != && prev != 1))
  {
pos[0][0] = p1 dsp;
   
pos[0][1] = p2;
   
prev now;
   }
  if(
now == && (prev != && prev != 2))
  {
pos[0][0] = p1;
   
pos[0][1] = p2 dsp;
   
prev now;
   }
  if(
now == && (prev != && prev != 4))
  {
pos[0][0] = p1 dsp;
   
pos[0][1] = p2;
   
prev now;
   }
}
}
void Snake::gnrtUnCond()
{
  if( 
prev == )
  {
pos[0][0] = p1;
   
pos[0][1] = p2 dsp;
   }
 if( 
prev == )
  {
pos[0][0] = p1 dsp;
   
pos[0][1] = p2;
   }
 if( 
prev == )
  {
pos[0][0] = p1;
   
pos[0][1] = p2 dsp;
   }
 if( 
prev == )
  {
pos[0][0] = p1 dsp;
   
pos[0][1] = p2;
   }
 
p1 pos[0][0];
 
p2 pos[0][1];
}
void Snake::check()
{
 if(
p1 endX)
  {
p1 strtX;}
 else if(
p1 strtX)
  {
p1 endX;}
 if(
p2 endY)
  {
p2 strtY;}
 else if(
p2 strtY)
  {
p2 endY;}
 
pos[0][0] = p1;
 
pos[0][1] = p2;
for(
int i 1;n;i++)
  { if(
p1 == pos[i][0] && p2 == pos[i][1])
  {
caught();
   break;
  }
 }
}
void Snake::show()
{
  
int x getcolor();
  if(
egGen != 1)
  {
  
setcolor(getbkcolor());
  
setfillstyle(1,getbkcolor());
  
fillellipse(v1,v2,yr,yr);
   }
  else
   
egGen 0;
  if(
egGen == 2)
   
egGen--;
  
setcolor(colr);
  
setfillstyle(1,9);
  if(
now == || now == 2)
   
fillellipse(pos[0][0],pos[0][1],xr,yr);
  else if(
now == || now == 1)
   
fillellipse(pos[0][0],pos[0][1],yr,xr);
  
setcolor(x);
}
void Snake::transpose()
int i,j,x,y;
   
p1 pos[0][0];
   
p2 pos[0][1];
   if(!
egGen){
   
v1 pos[n-1][0];
   
v2 pos[n-1][1];
   }
   else
    
egGen 0;
   for(
n-1;>= 1;i--)
   {
pos[i][0] = pos[i-1][0];
    
pos[i][1] = pos[i-1][1];
   }
}
void Snake::move()
int st 0;
  do{
   if(!
kbhit())
   {
checkEgg();
    if(!
st)
     
show();
    else
     
st 0;
    
delay(dly/4);
    
transpose();
    
delay(dly/4);
    
gnrtUnCond();
    
delay(dly/4);
    
check();
   
delay(dly/4);
    }
   else if(
stp){
   
chngDir();
   
gnrtCond();
   
check();
   
show();
   
st 1;
   }
   }while(
stp);
}
void Snake::init()
{
time_t tm;
 
srand(time(&tm));
 
dsp 20;
 
5;
 
prev 4;
 for(
int i 4;>= 0;i--)
 {
pos[i][0] = 201 + (1) * dsp;
  
pos[i][1] = 301;
  }
  
strtX 21;
  
strtY 21;
  
endX 481;
  
endY 361;
  
colr 14;
  
now prev;
  
dsp 20;
  
stp 111;
  
cnt = -1;
  
scr 0;
  
dly 150;
   
xr 3;
   
yr 9;
  
egg();
  
egGen 1;
  
score();
  
int x getcolor();
  
setlinestyle(0,1,3);
  
setcolor(15);
  
rectangle(strtX-15,strtY-15,endX+15,endY+15);
  
rectangle(endX+25,strtY-15,getmaxx()-15,endY+15);
  
rectangle(strtX-15,endY+25,getmaxx()-15,getmaxy()-5);
  
line(endX+25,strtY+75,getmaxx()-15,strtY+75);
  
line(endX+25,strtY+200,getmaxx()-15,strtY+200);
  
line(endX+25,strtY+275,getmaxx()-15,strtY+275);
  
setlinestyle(0,1,1);
  
settextstyle(8,0,1);
  
setcolor(11);
  
outtextxy(514,40,"SCORE");
  
setcolor(14);
  
settextstyle(11,0,5);
  
outtextxy(524,110," CONTROLS ");
  
outtextxy(522,135,"p = PAUSE");
  
outtextxy(522,155,"g = RESUME");
  
outtextxy(522,175,"e = EXIT");
  
outtextxy(513,195,"ARROWS");
  
outtextxy(512,205,"    -MOVEMENT");
  
setcolor(14);
  
settextstyle(4,0,9);
  
outtextxy(getmaxx()-500,getmaxy()-110,"SNAKE");
  
settextstyle(8,0,1);
  
setcolor(x);
}
void Snake::caught()
{
 
stp 0;
 
sndCgt();
for(
int i=0;i<=7;i++)
 {if(
i%2)
  {
setcolor(10);
   
outtextxy(512,250,"GAME OVER");
   
delay(900);
   }
  else
  {
setcolor(0);
   
outtextxy(512,250,"GAME OVER");
   
delay(500);
  }
  }
sleep(1);
}
void Snake::chngDir()
{
int clr;
 
fillsettingstype *p;
 
char x getch();
 if(
== 72)
  
now 8;
 else if(
== 77)
  
now 4;
 else if(
== 80)
  
now 2;
 else if(
== 75)
  
now 1;
 else if(
== 'e')
  
caught();
 else if(
== 'p')
 {
//int y = getcolor();
  
int twnkl 1;
  
settextstyle(11,0,9);
  while(
1)
  {if(
kbhit())
   {
int c getch();
    if(
== 'g')
    {
clr getcolor();
     
setcolor(0);
     
rectangle(endX+40,endY-10,getmaxx()-35,getmaxy()-160);
     
outtextxy(endX+60,endY-29,"PAUSE");
     break;
     }
    }
   else
   {if(
twnkl%2)
    {
clr getcolor();
     
setcolor(10);
     
rectangle(endX+40,endY-10,getmaxx()-35,getmaxy()-160);
     
outtextxy(endX+60,endY-29,"PAUSE");
     
setcolor(clr);
      
delay(1000);
     }
    else
    {
     
clr getcolor();
     
setcolor(0);
     
rectangle(endX+40,endY-10,getmaxx()-35,getmaxy()-160);
     
outtextxy(endX+60,endY-29,"PAUSE");
     
delay(1000);
    }
   }
   
twnkl++;
  }
    
settextstyle(8,0,1);
 }
}
Snake::Snake(Snake *p)
{
 *
p=NULL;
}
void Snake::egg()
{ do
  {
e1 = (rand() % 100) * dsp strtX;
   
e2 = (rand() % 100) * dsp strtY;
   }while(
test());
  
int x getcolor();
  
setcolor(7);
  
setfillstyle(1,random(15)+1);
  
fillellipse(e1,e2,xr+2,xr+2);
  
setcolor(x);
  
egGen 2;
}
int Snake::test()
{ for(
int i=0;i<n;i++)
  {if(
e1 == pos[i][0] && e2 == pos[i][1])
    break;
   if(
v1 == e1 && v2 == e2)
    break;
   if((
e1 >= endX+1) || (e2 >= endY+1))
    break;
   }
 if(
!= n)
  return 
1;
 else
  return 
0;
}
void main()
{
Snake snk;
 
int gd=DETECT,gm,i,j,k,x,y;
 
clrscr();
 
initgraph(&gd,&gm,"E:\Turboc3");
 
snk.init();
 
snk.move();
 
closegraph();
 
restorecrtmode();
 } 
****************************** ************

+
projet de calculatrice

Calculatrice en JAVA
كود PHP:
        Calculatrice en JAVA                  
                 
                 import java
.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
 
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
 
 
public class 
Calculatrice extends JFrame {
 
        private 
JPanel container = new JPanel();
        
        
String[] tab_string = {"1""2""3""4""5""6""7""8""9""0"".""=""C""+""-""*""/"};
        
JButton[] tab_button = new JButton[tab_string.length];
        
        private 
JLabel ecran = new JLabel();
        private 
Dimension dim = new Dimension(5040);
        private 
Dimension dim2 = new Dimension(5031);
        private 
double chiffre1;
        private 
boolean clicOperateur falseupdate false;
        private 
String operateur "";
        
        public 
Calculatrice(){
                
                
this.setSize(240280);
                
this.setTitle("Calculette");
                
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                
this.setLocationRelativeTo(null);
                
this.setResizable(false);
                
initComposant();
                
                
this.setContentPane(container);
                
this.setVisible(true);
        }
        
        private 
void initComposant(){

                
Font police = new Font("Arial"Font.BOLD20);
                
ecran = new JLabel("0");
                
ecran.setFont(police);
                
ecran.setHorizontalAlignment(JLabel.RIGHT);
                
ecran.setPreferredSize(new Dimension(22020));
                
                
JPanel operateur = new JPanel();        
                
operateur.setPreferredSize(new Dimension(55225));
                
JPanel chiffre = new JPanel();
                
chiffre.setPreferredSize(new Dimension(165225));
                
JPanel panEcran = new JPanel();
                
panEcran.setPreferredSize(new Dimension(22030));

                
                for(
int i 0tab_string.lengthi++)
                {
                    
                    
tab_button[i] = new JButton(tab_string[i]);
                    
tab_button[i].setPreferredSize(dim);
                    
                    switch(
i){
                 
                        case 
11 :
                            
tab_button[i].addActionListener(new EgalListener());
                            
chiffre.add(tab_button[i]);
                            break;
                     
                        case 
12 :
                            
tab_button[i].setForeground(Color.red);
                         
tab_button[i].addActionListener(new ResetListener());
                         
operateur.add(tab_button[i]);
                            break;
                            
                        case 
13 :
                            
tab_button[i].addActionListener(new PlusListener());
                            
tab_button[i].setPreferredSize(dim2);
                            
operateur.add(tab_button[i]);
                            break;
                     
                        case 
14 :
                            
tab_button[i].addActionListener(new MoinsListener());
                            
tab_button[i].setPreferredSize(dim2);
                            
operateur.add(tab_button[i]);
                            break; 
                     
                        case 
15 
                            
tab_button[i].addActionListener(new MultiListener());
                            
tab_button[i].setPreferredSize(dim2);
                            
operateur.add(tab_button[i]);
                            break;
                     
                        case 
16 :
                            
tab_button[i].addActionListener(new DivListener());
                            
tab_button[i].setPreferredSize(dim2);
                            
operateur.add(tab_button[i]);
                            break;
                                             
                        default :
                            
chiffre.add(tab_button[i]);
                            
tab_button[i].addActionListener(new ChiffreListener());
                            break;
                    }
                    
                }
                
                
panEcran.add(ecran);
                
panEcran.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.black));
 
                
container.add(panEcranBorderLayout.NORTH);
                
container.add(chiffreBorderLayout.CENTER);
                
container.add(operateurBorderLayout.EAST);
                
        }
        
        
        private 
void calcul(){
                if(
operateur.equals("+"))
                {
                        
chiffre1 chiffre1 Double.valueOf(ecran.getText()).doubleValue();
                        
ecran.setText(String.valueOf(chiffre1));
                }
                        
                if(
operateur.equals("-"))
                {
                        
chiffre1 chiffre1 Double.valueOf(ecran.getText()).doubleValue();
                        
ecran.setText(String.valueOf(chiffre1));
                }               
                
                if(
operateur.equals("*"))
                {
                        
chiffre1 chiffre1 Double.valueOf(ecran.getText()).doubleValue();
                        
ecran.setText(String.valueOf(chiffre1));
                }       
                        
                if(
operateur.equals("/"))
                {
                        try{
                                
chiffre1 chiffre1 Double.valueOf(ecran.getText()).doubleValue();
                                
ecran.setText(String.valueOf(chiffre1));
                        }catch(
ArithmeticException e){
                                
ecran.setText("0");
                        }
                }
        }
        
        class 
ChiffreListener implements ActionListener{
 
                
                public 
void actionPerformed(ActionEvent e) {
                        
//On affiche le chiffre en plus dans le label
                        
String str = ((JButton)e.getSource()).getText();
                        
                        if(
update)
                        {
                                
update false;
                        }
                        else
                        {
                                if(!
ecran.getText().equals("0"))
                                        
str ecran.getText() + str;
                        }
                        
                        
ecran.setText(str);
                }
                
        }
 
        
        class 
EgalListener implements ActionListener{
 
               
                public 
void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                        
calcul();
                        
update true;
                        
clicOperateur false;
                }
                
        }
        
        
        class 
PlusListener implements ActionListener{
 
               
                public 
void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                        
                        if(
clicOperateur)
                        {
                                
calcul();
                                
ecran.setText(String.valueOf(chiffre1));
                        }
                        else
                        {
                                
chiffre1 Double.valueOf(ecran.getText()).doubleValue();
                                
clicOperateur true;
                        }
                        
operateur "+";
                        
update true;
                }
                
        }
        
        class 
MoinsListener implements ActionListener{
 
                
                public 
void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                        if(
clicOperateur)
                        {
                                
calcul();
                                
ecran.setText(String.valueOf(chiffre1));
                        }
                        else
                        {
                                
chiffre1 Double.valueOf(ecran.getText()).doubleValue();
                                
clicOperateur true;
                        }
                        
operateur "-";
                        
update true;
                }
                
        }
        
        
        class 
MultiListener implements ActionListener{
 
               
                public 
void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                        if(
clicOperateur)
                        {
                                
calcul();
                                
ecran.setText(String.valueOf(chiffre1));
                        }
                        else
                        {
                                
chiffre1 Double.valueOf(ecran.getText()).doubleValue();
                                
clicOperateur true;
                        }
                        
operateur "*";
                        
update true;
                }
                
        }
        
        
        class 
DivListener implements ActionListener{
 
               
                public 
void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                        if(
clicOperateur)
                        {
                                
calcul();
                                
ecran.setText(String.valueOf(chiffre1));
                        }
                        else
                        {
                                
chiffre1 Double.valueOf(ecran.getText()).doubleValue();
                                
clicOperateur true;
                                
                        }
                        
operateur "/";
                        
update true;
                }
                
        }
        
        
        class 
ResetListener implements ActionListener{
 
                
                public 
void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                        
clicOperateur false;
                        
update true;
                        
chiffre1 0;
                        
operateur "";
                        
ecran.setText("");
                }
                
        }
        
       public static 
void main(String[] args) {
                
Calculatrice calculette = new Calculatrice();
 
        }
 
التعديل الأخير تم بواسطة achraf.mouni ; 29-04-2009 الساعة 10:55 PM
achraf.mouni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2009, 10:59 PM
  #2
lucky girl
VIP_MEMBRE
 الصورة الرمزية lucky girl
 
La spécialité: Autres
اخرى ( جامعة عربية او اجنبية )
تاريخ التسجيل: 01-01-2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,151
lucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداعlucky girl عضو محترف الابداع
افتراضي

ربي يبارك فيك ان شاء الله و يكثر من حسناتك يـــــــــــــــــــــارب العالمين...........مشكور على المجهود
__________________WhAt DoEs NoT KiLL mE mAkE Me StRoNgEr

lucky girl غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 29-04-2009, 11:02 PM
  #3
achraf.mouni
مشرف قسم
الكمبيوتر وتطوير المواقع والانترنت
مشرف قسم
الرياضيات والإعلام الآلي
 الصورة الرمزية achraf.mouni
 
تاريخ التسجيل: 08-09-2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 2,439
achraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداع
افتراضي

ويبارك فيك يا اختي دليلة ........على تشجيعك المستمر يعطيك الصحة..
achraf.mouni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 30-04-2009, 08:52 AM
  #4
روبن
 الصورة الرمزية روبن
 
La spécialité: Autres
اخرى ( جامعة عربية او اجنبية )
تاريخ التسجيل: 07-04-2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 144
روبن
789 شكر و إمتنان

مشكووور بارك الله فيك
تبرهن يوما بعد يوم على مكانتك
ودورك الهام في المنتدى
أثابكم الله وجعل هذا في ميزان حسناتكم

__________________
روبن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 30-04-2009, 08:58 AM
  #5
achraf.mouni
مشرف قسم
الكمبيوتر وتطوير المواقع والانترنت
مشرف قسم
الرياضيات والإعلام الآلي
 الصورة الرمزية achraf.mouni
 
تاريخ التسجيل: 08-09-2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 2,439
achraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداعachraf.mouni عضو محترف الابداع
افتراضي

لا شكر على واجب.......................... الله يخليك يا اخي العزيز هذا واجبي اسأل الله المدد والعون..
achraf.mouni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2009, 11:42 PM
  #6
abdosite
 
تاريخ التسجيل: 07-04-2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 59
abdosite عضو يستحق التميز
افتراضي

بارك الله فيك
abdosite غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
projet, snake

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
eCART tn projet en profil en long projet de voirie en covadis SAHLI86 قسم الإستفسارات و الطّلبات 5 22-11-2013 06:48 PM
{مساعدة} projet fin d 'étude dragone noir الهندسة المدنية 1 27-03-2013 07:49 PM
{مساعدة} projet misterieuse الهندسة المدنية 0 26-04-2012 08:04 PM
Projet en dwg younes0662 الهندسة المعمارية 2 07-01-2011 07:01 PM
Super Snake 2009 dua'a منتدى السيارات و الرياضات الميكانيكة 9 19-12-2008 10:23 AM


الساعة الآن 01:02 AM.